Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΡΑ Ο.Ε., δεσμεύεται ολικά στις αρχές και πρακτικές αριστείας και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
Οι δραστηριότητες αφορούν Σχεδιασμό και Παραγωγή Προϊόντων Κυτιοποιίας – Γραφικές Τέχνες.
Στρατηγικός μας στόχος αποτελεί η σταθερή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, με ολοκληρωτική ικανοποίηση των προσδοκιών τους, συνεχή βελτίωση απόδοσης λειτουργιών και συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού, αναγνώριση και κοινωνική ευθύνη.
Το σύστημα διαχείρισης ποιότητάς μας παρέχει τη δομή για μέτρηση και βελτίωση της επιχειρηματικής μας απόδοσης, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή μας στρατηγική και σχεδιασμό, διευκολύνοντας την συνεχή βελτίωση και εξασφαλίζοντας την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών μας και όλων των εφαρμόσιμων απαιτήσεων, νομικών και κανονιστικών.
Η Διοίκηση και το προσωπικό δεσμεύονται για:
 Την ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παροχής προϊόντων προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία να είναι πάντα διαθέσιμα και σε ανταγωνιστικές τιμές.
 Την συνεχή και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 Την εξασφάλιση πως οι απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι ευκρινώς αναγνωρισμένες ώστε οι υπηρεσίες παρέχονται με επαγγελματισμό και συνέπεια.
 Την τήρηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων.
 Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των μετόχων της, των εργαζομένων και των πελατών της.
 Την εξασφάλιση επαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού προς επάρκεια ικανοτήτων, μέσω εκπαιδεύσεων, εμπλουτισμό γνώσης και εργασιακής εμπειρίας.
 Την συνεχή αναγνώριση απειλών και ευκαιριών βελτίωσης σε όλους τους τομείς της.
Η πολιτική έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της επιχείρησης και συγκεκριμενοποιείται με τους παρακάτω Αντικειμενικούς Σκοπούς:
 Η οικονομική ευημερία της εταιρίας.
 Η ικανοποίηση όλων των πελατών της.
 Η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 Η ανάπτυξη των πόρων της εταιρίας
Οι σκοποί αυτοί είναι μετρήσιμοι και παρακολουθούνται, ενώ ελέγχεται η επίτευξή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της Πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.

ISO_9001-large-3e686b58

-Πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 με φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA

-Πιστοποίηση FSC.

-Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν υπόκειται σε τακτικούς αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνή standards ποιότητας (Inline & offline QC measures)

-Έλεγχος ποιότητας των εισαγόμενων Α’ υλών

-Στην ποιότητα των προϊόντων συμβάλλουν σημαντικά οι αυστηρές συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στους χώρους αλλά και η αυστηρή επιλογή μη τοξικών, άοσμων και ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε

-Για την διασφάλιση και αποφυγή του mix product εφαρμόζεται κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων Clear production line. Weight & thicknesstesters .

-Εναρμόνιση της παραγωγικής διαδικασίας με το πρότυπο BRC-IOP V7.

-Πιστοποίηση κατά τα πρότυπα:

•4 Pillars SMETA -SEDEX

•ISO 22000:2008 –HACCP

•ISO 14000

•ISO 18000

Αναμονή Πιστοποιητικών:

•ISO 22000

•ISO 14000

•ISO 18000

ISO_9001-large-3e686b58